Adatkezelési tájékoztató

 A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) és a TMJV József Attila Könyvtár által  szervezett 2023. július 12-15. között megrendezett 54. vándorgyűléshez kapcsolódó adatkezelésekről.

Adatkezelő megnevezése:TMJV József Attila Könyvtár
Intézményi adószáma:15384326-2-11
Adatkezelő székhelye:2800, Tatabánya, Fő tér 2.
Adatkezelő elektronikus címe:jamk@jamk.hu
Adatvédelmi tisztviselő:Gyüszi László
Adatfeldolgozó:

Komárom Környéki Civil Társulás
2803, Komárom, Csendes utca 8.
Adatdeldolgozó adószáma:18616741-1-1
Adatdeldolgozót képviseli:Markóné Tóth Ágnes

Az Adatkezelő (továbbiakban: Könyvtár vagy Adatkezelő) jelen adatkezeléssel érintett a személyes adatokat valamennyi hatályos, de elsősorban az alábbi jogszabályok előírásai szerint kezeli:

 • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:Info. tv.),
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: Rendelet vagy GDPR),
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk)

 

1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja

Az adatkezelés célja:
A TMJV József Attila Könyvtár és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) által megrendezésre kerülő 2023. július 12-15. között megrendezett 54. vándorgyűlésre való jelentkezés, a Vándorgyűlés szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása; a rendezvényen részt vevőkkel való kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja a kezelt adatok tekintetében:

I. A regisztrációnál megadott személyes adatok tekintetében
– a személyazonosító adatok (Név, MKE tagsági kártya száma; Területi szervezet / szekció neve; E-mail cím)esetében: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintett önkéntes hozzájárulása;
– a munkahely adatok (munkahely neve és címe, munkahely típusa) esetében: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintett önkéntes hozzájárulása
– a rendezvényen való részvételhez kapcsolódó adatok (részvételi minőség, a részvételre hányadik esetben kerül sor, a részvétel dátuma) esetén: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintett önkéntes hozzájárulása
– programokon való részvétel megjelölése esetén: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintett önkéntes hozzájárulása

II. Az eseményen készült videó, hang és képfelvételek (a rendezvényeken készült fotók és videofelvételek, melyeken a résztvevők véletlenszerűen feltűnhetnek) tekintetében: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdek.

Tájékoztatjuk, hogy a rendezvényen és a hozzá kapcsolódó eseményeken fénykép-, hang- és videofelvételek készülnek, amelyek részben vagy egészben nyilvánosságra kerülnek a vándorgyűlés hivatalos honlapján a https:// mkevandorgyules.hu/ oldalon.
Amennyiben valaki a tájékoztatás mellett az adott rendezvényen megjelenik, kameráját és mikrofonját bekapcsolja, a könyvtár egyértelmű ráutaló magatartásként értékeli arra vonatkozóan, hogy a Ptk. 2:48. § (1) bekezdése szerint hozzájárul a képek, hang és videofelvételek készítéséhez és a tájékoztatóban írtak szerinti felhasználáshoz.

 

2. Az érintettek

Az adatkezelés érintettjei a rendezvényre jelentkezők és az azon részt vevő természetes személyek.

 

3. Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulás jogalapon kezelt adatok tekintetében az adatok a hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a rendezvényt követő 30 napig tart.
A jogos érdek jogalapon kezelt video, kép és hangfelvételek esetén a rendezvényekről készült fénykép, hang- és videofelvételeket A könyvtár nem törli, csak az érintett kifejezett kérésére, illetve az adatkezelés elleni tiltakozása esetén

 

4. Személyes adatok forrása

A rendezvényre jelentkezők, az azon részt vevő természetes személyek.

 

5. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

 

6. Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Az érintettek személyes adatait kizárólag azon foglalkoztatottak, esetlegesen a Könyvtár munkavállalói jogosultak megismerni, akiknek a rendezvények lebonyolítása a feladatai közé tartozik, illetve akik a felvételek készítésében és nyilvánosságra hozatalában részt vesznek, a feladataik ellátásához szükséges mértékben.

 

7. Adattovábbítás

Adattovábbítás történhet az érintett képviselője (törvényes és ügyleti egyaránt), Érintett jogutódja, bíróság, egyéb hatóság részére.

 

8. Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére

A személyes adatokat a Könyvtár nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez, az internet határtalanságából adódóan azonban azokat a feltöltést követően bárki megismerheti. A könyvtárnak nincs ráhatása arra, hogy az interneten közzétett felvételeket az azt megismerők mire használják fel, és ezért a Könyvtár felelősséget nem vállal.

 

9. Az érintett jogai

Tájékoztatáshoz való jog

 • Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, amelyet az Adatkezelő jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

Hozzáférési jog

Az érintettet kérelmére az Adatkezelő bármikor tájékoztatást nyújt arról, hogy az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosít:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatkezelő a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett tájékoztatást kap továbbá azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;
 • ha az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte az Adatkezelő, úgy az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ;
 • ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

 • Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.Az érintettnek a személyes adataiban bekövetkezett változást az Adatkezelőnek mielőbb szükséges bejelentenie, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint az érintett jogainak érvényesülését.

Törléshez való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • az Adatkezelőnek a személyes adatokra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Tiltakozáshoz való jog

 • Amennyiben a személyes adatok kezelésének az Adatkezelő jogos érdeke (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont) a jogalapja, úgy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 

10. Jogérvényesítési lehetőségek

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf.: 603.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: 06-1-391-1400
Telefax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A fentiek mellett a NAIH-hoz történő panasz benyújtásának a joga akkor is megilleti az érintettet, ha megítélése szerint az adatkezelés sérti a Rendelet rendelkezéseit, emellett a NAIH döntésével szemben, valamint a jogait sértő adatkezelés esetében általánosságban is bírósághoz fordulhat.

 

Kelt: Tatabánya, 2023. május 2.