vandorgyules.szeged@sk-szeged.hu

+36-20-281-4818

@magyarkonyvtarosokegyesulete

MKE 55. Vándorgyűlés

Adatvédelmi információk

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE (MKE) ÁLTAL 2024. JÚLIUS 17-20. KÖZÖTT SZEGEDEN MEGRENDEZETT 55. VÁNDORGYŰLÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEKRŐL

Az MKE kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy az érintett által a weboldalon vagy más fórumon keresztül vagy más módon rendelkezésre bocsátott, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény által meghatározott adatokat védelemben részesítse, és az érintettek információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá az érintettek biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete, a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtár és a Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának partnersége által szervezett, 2024. július 17-20. között megrendezett 55. vándorgyűléshez kapcsolódó adatkezelésekről.

Adatkezelő megnevezéseMagyar Könyvtárosok Egyesülete
Intézményi adószáma19000895-1-41
Adatkezelő székhelye1014 Budapest, Szent György tér 4-6.
Adatkezelő elektronikus címemke@oszk.hu
Adatvédelmi tisztviselőGerencsér Judit

Az Adatkezelő (továbbiakban: MKE vagy Adatkezelő) jelen adatkezeléssel érintett a személyes adatokat valamennyi hatályos, de elsősorban az alábbi jogszabályok előírásai szerint kezeli:

✓ információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. tv.);
✓ az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: Rendelet vagy GDPR);
✓ 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.).

1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja

Az adatkezelés célja:
Az MKE által Szegeden 2024. július 17-20. között megrendezett 55. Vándorgyűlésre valójelentkezés, a Vándorgyűlés szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása; a rendezvényen a résztvevőkkel való kapcsolattartás, az előadók és előadásokkal
kapcsolatos adatkezelés és tájékoztatás a fő célja. Továbbá célja a Vándorgyűlés honlapján keresztül elérhető online regisztráció során gyűjtött adatoknak a kért szolgáltatás teljesítéséhez, másodsorban rendezvénystatisztikai céllal történő felhasználása.

Az adatkezelés jogalapja a kezelt adatok tekintetében:

I. A regisztrációnál megadott személyes adatok tekintetében

 • a személyazonosító adatok (Név, MKE tagsági kártya száma; Területi szervezet /
  szekció neve; E-mail cím, születési év, nem) esetében: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének
  a) pontja szerinti érintett önkéntes hozzájárulása;
 • a munkahely adatok (munkahely neve és címe, munkahely típusa) esetében: a
  Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintett önkéntes hozzájárulása
 • a rendezvényen való részvételhez kapcsolódó adatok (részvételi minőség, a
  részvételre hányadik esetben kerül sor, a részvétel dátuma) esetén: a Rendelet 6. cikk (1)
  bekezdésének a) pontja szerinti érintett önkéntes hozzájárulása
 • programokon való részvétel megjelölése esetén: a Rendelet 6. cikk (1)
  bekezdésének a) pontja szerinti érintett önkéntes hozzájárulása

Az MKE tájékoztatja Önt a következő adatkezelési tevékenységeiről:

név*azonosítás
MKE tagsági kártyaszámazonosítás
Tagszervezet/Szekció neveazonosítás
munkahely neve, címeazonosítás
e-mail cím*kapcsolattartás
részvételi minőségazonosítás
részvétel dátumaazonosítás, statisztikához szükséges adat
városszámlázáshoz szükséges adat
címszámlázáshoz szükséges adat
telefonszámkapcsolattartás
szoba igényteljesítéshez és számlázáshoz szükséges adat
étkezési igényeka megfelelő étkezés biztosítása
fizetési módszámlázáshoz szükséges adat
számlázási cím (név, ország, irányítószám, város, utca, házszám, kiegészítő adatok)*számlázáshoz szükséges adat
regisztráció dátuma*a rendszer rögzíti teljesítéshez, visszakereshetőséghez szükséges
regisztráció módja (internet, email)statisztika
támogató megnevezéseazonosítás
rendezvényhez kapcsolódó programokra, fakultatív étkezésekre történő jelentkezésnyilvántartás az adott programok megszervezése miatt
születési évstatisztikához szükséges adat
nemstatisztikához szükséges adat
II. Az eseményen készült videó, hang és képfelvételek (a rendezvényeken készült fotók és videofelvételek, melyeken a résztvevők véletlenszerűen feltűnhetnek) tekintetében: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdek.
Tájékoztatjuk, hogy a rendezvényen és a hozzá kapcsolódó eseményeken fénykép-, hang-és videofelvételek készülnek, amelyek részben vagy egészben nyilvánosságra kerülnek a vándorgyűlés hivatalos honlapján https://mkevandorgyules.hu/a oldalon.
A résztvevő jogosult a rendezvényen fényképek készítésére. A résztvevő az általa készített fényképet nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő résztvevőket
beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. Az MKE kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más látogatók az előzőekben írtakat megszegik.
Amennyiben Ön a tájékoztatás mellett az adott rendezvényen megjelenik, kameráját és mikrofonját bekapcsolja, az Adatkezelő ezt egyértelmű ráutaló magatartásként értékeli arra vonatkozóan, hogy a Ptk. 2:48. § (1) bekezdése szerint hozzájárul a képek, hang és
videofelvételek készítéséhez és a tájékoztatóban írtak szerinti felhasználáshoz.

2. Az Érintettek

Az adatkezelés érintettjei a rendezvényre jelentkezők és az azon részt vevő természetes személyek.

3. Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulás jogalapon kezelt adatok tekintetében az adatok a hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a rendezvényt követő 30 napig tart.
A jogos érdek jogalapon kezelt video, kép és hangfelvételek esetén a rendezvényekről készült fénykép, hang- és videofelvételeket az Adatkezelő nem törli, csak az érintett kifejezett kérésére, illetve az adatkezelés elleni tiltakozása esetén.

4. Személyes adatok forrása

A rendezvényre jelentkezők, az azon részt vevő természetes személyek.

5. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

6. Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Az érintettek személyes adatait kizárólag azon foglalkoztatottak, esetlegesen munkavállalói jogosultak megismerni, akiknek a rendezvények lebonyolítása a feladatai közé tartozik, illetve akik a felvételek készítésében és nyilvánosságra hozatalában részt
vesznek, a feladataik ellátásához szükséges mértékben.

7. Adattovábbítás

Az Adatkezelő az adatkezelés céljának teljesítése érdekében – adatfeldolgozás céljából – a kezelt személyes adatokat a Vándorgyűlés lebonyolításában résztvevő, jelen Szabályzatban megjelölt szervezetek részére továbbítja.
Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a megjelölt szervezeteken kívül nem adja át és nem továbbítja harmadik személy részére, kizárólag csak akkor, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult.
A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez a személyes adatok statisztikailag összetett formában történő felhasználása, amelyek nem köthetők egyik érintetthez sem.
Adatkezelő egyes esetekben – bírósági, büntetőeljárásban, illetve adóigazgatási eljárásokban történő megkeresés, illetve egyéb jogsértés esetén – a megkereső szerv számára a szükséges mértékben hozzáférhetővé teszi az általa kezelt személyes adatokat.
Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésre álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezi.

8. További adatfeldolgozók köre

Vidáman Kft.
Székhely: Szeged, Alkotmány u. 39, 6728
Adószám: 23539514-2-06
Adatfeldolgozás célja: az MKE 55. szegedi vándorgyűlésének gazdasági lebonyolítása

Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár
Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4
Adószám: 15484684-20-6
Adatfeldolgozás célja: az MKE 55. szegedi vándorgyűlésének szervezése és lebonyolítása

Szegedi Tudományegyetem
Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Adószám: 15484684-2-06
Adatfeldolgozás célja: az MKE 55. szegedi vándorgyűlésének szervezése és lebonyolítása

A jelentkezési lapon meghirdetett szálláshelyek
Szálláshelyek székhelye
Adatfeldolgozás célja: az MKE 55. szegedi vándorgyűlése szállásigényeinek lebonyolítása

9. Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi
szervezet részére

A személyes adatokat az Adatkezelő nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez, az internet határtalanságából adódóan azonban azokat a feltöltést követően bárki megismerheti. Az Adatkezelőnek nincs ráhatása arra, hogy az
interneten közzétett felvételeket az azt megismerők mire használják fel, és ezért az Adatkezelő felelősséget nem vállal.

10. Az érintett jogai

Tájékoztatáshoz való jog

Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, amelyet az Adatkezelő jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

Hozzáférési jog

Az érintettet kérelmére az Adatkezelő bármikor tájékoztatást nyújt arról, hogy az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosít:

✓ az adatkezelés céljai;
✓ az érintett személyes adatok kategóriái;
✓ azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatkezelő a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
✓ a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
✓ az érintett tájékoztatást kap továbbá azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
✓ a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;
✓ ha az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte az Adatkezelő, úgy az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ;
✓ ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Az érintettnek a személyes adataiban bekövetkezett változást az Adatkezelőnek mielőbb szükséges bejelentenie, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint az érintett jogainak érvényesülését.

Törléshez való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

✓ az Adatkezelőnek a személyes adatokra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
✓ hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
✓ az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
✓ a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;
✓ a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
✓ a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

✓ vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
✓ az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
✓ az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
✓ az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a személyes adatok kezelésének az Adatkezelő jogos érdeke (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont) a jogalapja, úgy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve
az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ön tiltakozhat az EU 2016/679 Rendelet 21. cikk 3. bekezdés alapján is a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, ekkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Jogérvényesítési lehetőségek

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf.: 603.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: 06-1-391-1400
Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A fentiek mellett a NAIH-hoz történő panasz benyújtásának a joga akkor is megilleti az érintettet, ha megítélése szerint az adatkezelés sérti a Rendelet rendelkezéseit, emellett a NAIH döntésével szemben, valamint a jogait sértő adatkezelés esetében általánosságban is bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az  Adatkezelő köteles bizonyítani.

Nyilatkozatok
A jelentkezési lap benyújtásával:

 • Hozzájárulásomat adom személyes adataim kezeléséhez a 2024. évben megrendezésre kerülő MKE 55. Vándorgyűlésének szervezésével, lebonyolításával és a velem való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartással összefüggésben. (kötelező kitölteni a
  jelentkezéshez)
 • Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatom megtételét megelőzően az 55. Vándorgyűlés honlapján, a [link az adatkezelési tájékoztatóhoz] internetes elérhetőségen található, az MKE jelen adatkezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztatóját megismertem, az abban foglaltakat kifejezetten elfogadom. (kötelező kitölteni a jelentkezéshez)
 • Tudomásul veszem, hogy a hozzájárulásom bármikor visszavonhatom. Ebben az esetben a Szervező indokolatlan késedelem nélkül intézkedik a személyes adatok helyre nem állítható módon történő törlése iránt. Elfogadom, hogy a hozzájárulás visszavonása
  azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, az annak visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét. Tudomásul veszem továbbá, hogy a hozzájárulás visszavonása esetén a visszavonás miatt semmilyen hátrányos jogkövetkezmény nem érhet. Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben a rendezvény megkezdése előtt vagy a rendezvény folyamán vonom vissza a hozzájárulásomat, úgy az egyenértékű a jelentkezésem visszavonásával, törlésével és ebben az esetben a még hátralevő programokon a részvételem nem biztosított. (kötelező kitölteni a jelentkezéshez)

 

Kelt, Budapest, 2024. április 19.